Fagudtryk

Baluster: Lodret stang, som indgår i rækværkets udfyldning. Den er forneden fastgjort til vange eller trin og foroven til håndliste.

 

Fri højde: Den lodrette afstand mellem trappens hældningslinje og en linje parallel med denne, der tangerer den ovenfor liggende konstruktionsdels underkant.

 

Ganglinje: En teoretisk linje, der - indtegnet i trappens vandrette billede - angiver den gennemsnitlige bane, brugerne af trappen færdes i.

 

Grund: Afstande fra trinforkant ved to på hinanden følgende trin målt i vandre billede i ganglinjen.

 

Hældning: Vinklen mellem hældningslinjen og dennes projektion på vandret plan.

 

Hældningslinje: En tænkt linje, der forbinder de punkter, i hvilke ganglinjen skærer trinoversidernes forkanter, og som strækker sig ned til reposen ved trappeløbets begyndelse.

 

Håndliste: Liste, der tjener til støtte for den op- eller nedstigende person.

 

Lysning: Volumen gennem alle trappens etager, omkring hvilket trappeløb og reposer er placeret.

 

Løb: Ubrudt rækker trin mellem to reposer.

 

Mellemrepos: En repos beliggende mellem to etageadskillelser.

 

Repos, hovedrepos: En afsats (repos) eller en del af etageadskillelsen (hovedrepos) ved enderne af trappeløbene.

 

Gelænder: Beskyttelses- og støtteforanstaltning, der anbringes på løbets og reposens frie sider og normalt består af håndliste og balustre.

 

Stigning: Den lodrette afstand mellem to på hinanden følgende trinoversider.

 

Stødtrin: Den lodrette konstruktionsdel af et trin eller trinets forside.
Stødtrinets hældning kan afvige fra lodret.

 

Trappehul: Hul i etageadskillelse, beregnet til trappen.

 

Trapperum: Volumen beregnet til at rumme trappen, tillige med de vægoverflader, der afgrænser dette volumen.

 

Trin: Del af et trappeløb omfattende én vandret trædeflade og ét lodret spring op eller ned til en tilgrænsende trædeflade.

 

Trinoverside, trin: Trinets trædeflade (trinoverside) eller den vandrette konstruktionsdel af et trin (trin eller trinplanke).

 

Trinforkant, trinfremspring: Forkant af trinoverside (trinforkant) eller den del af trinet (trinplanken), der springer frem foran stødtrinets forside (trinfremspring).

 

Vange: En skråtliggende konstruktionsdel som bærer trinene. Ud for reposer kan dog forekomme vandrette, ikke bærende vanger